– Dlaczego?

Dzień (bardzo) dobry!

Przedstawiamy Państwu stronę na temat działań proekologicznych w Gminie Leśna. Dlaczego dbanie o przyrodę i środowisko jest ważne? Ponieważ ma to swój konkretny wymiar finansowy i wszystkim nam się opłaca.

Chcemy skupić się na pozytywach – inspirować i motywować do działania. Mówić w sposób prosty i konkretny. Związany z naszym bezpośrednim otoczeniem. Pokazywać prawdziwe historie inspirowane codziennością. Długofalowo chcemy też, żeby adaptacja do zmian klimatu była drogą do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz budowy naszej własnej, lokalnej odporności.

Rosnące ceny śmieci – gospodarka odpadami i utrzymanie czystości. Dlaczego jest drogo? Skąd podwyżki za śmieci? Kiedy będzie taniej? Jak prawidłowo segregować śmieci? Jak ograniczać ilość śmieci? Jak dawać drugie życie rzeczom i dbać o te, z których aktualnie korzystamy?

Na stronie zamieszczać będziemy nie tylko odpowiedzi na powyższe pytania. Planujemy także pokazać jak działa sortownia i system odbioru odpadów, wyjaśnić co to znaczy, że gmina nie zarabia na odpadach i dlaczego konieczne tak ważne jest ich właściwe segregowanie. Na dobry początek zapraszamy do skorzystania z uruchomionej ponownie wyszukiwarki odpadów, która pomoże Państwu poradzić sobie z nawet najbardziej nietypowymi śmieciami. Jest ona dostępna pod adresem eko.lesna.pl/odpady/.

Zapraszamy Was do wspólnego tworzenia bezpiecznej, ekologicznej i czystej Leśnej. Postrzegamy Leśną przez pryzmat ogromnego potencjału przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego oraz jej położenia. Chcemy działać w oparciu o ideę gospodarki kreatywnej uwzględniającej aspekt społeczny, ekonomiczny, kulturalny oraz związany ze zrównoważonym rozwojem.

Eksperymentujemy, poszukujemy i jesteśmy otwarci na współpracę. Chcemy budować wielowymiarową i interdyscyplinarną społeczność mieszkańców zainteresowanych opieką nad przyrodą i wspomaganiem jej regeneracji. Uczymy się również od Was i chcemy odpowiadać na Państwa realne potrzeby i oczekiwania.

Dlaczego Ekologiczna?

Podstawą podejmowanych działań proekologicznych jest Strategia rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 z 2014 roku oraz jej aktualizacja z 2020 roku z perspektywą do 2029 roku.

Przyjęcie Strategii oraz późniejszej aktualizacji wynika w dużej mierze z dostrzeganych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, kraju i na świecie. Na podstawie diagnozy tych zmian zidentyfikowano wyzwania, które będą znacząco wpływać na prowadzenie polityki rozwoju. Należą do nich m.in. starzenie się społeczeństwa, zmiany na rynku pracy, postęp technologiczny, konieczność ochrony środowiska, zmiany klimatyczne i inne.

W aktualizacji wzmocniony został w szczególności aspekt przestrzenny, podejście do kwestii ochrony środowiska i zielonej gospodarki (adaptacji do zmian klimatycznych) oraz aktywności obywatelskiej.

Opracowany został również dodatkowy załącznik pod nazwą: „Program zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 2020-2025”, który stanowi szczegółowy plan operacyjny na najbliższe lata dotyczący realizacji najbardziej priorytetowych zadań za jakie uznano działania z zakresu zaopatrzenia w wodę, gospodarkę ściekowej i dostosowania do zmian klimatycznych (susze, powodzie).

Wszelkie działania w ramach „Strategii rozwoju…” powinny być realizowane w oparciu o ideę gospodarki kreatywnej, tj. gospodarki uwzględniającej aspekt społeczny, ekonomiczny, kulturalny oraz związany ze zrównoważonym rozwojem.

Wizja

Gmina Leśna to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, dążąca do wykorzystania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego położenia.

Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy.

Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców.

Misja

Misją Gminy Leśna jest zwiększanie kapitału ludzkiego, wspieranie przedsiębiorczości, otwartości, serdeczności i zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja w kapitał ludzki jest gwarantem rozwoju społeczno-gospodarczego i turystycznego Gminy Leśna.

CEL

Cel strategiczny:
GMINA ZINTEGROWANA PRZESTRZENNIE

Cel operacyjny:
BEZPIECZNA. EKOLOGICZNA I CZYSTA GMINA

OPIS CELU

Działania z zakresu ochrony środowiska (likwidacja dzikich wysypisk, edukacja, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii, domów pasywnych, gospodarki niskoemisyjnej), czystości i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Zadania ze Strategii

Gospodarka odpadami

Kompleksowy program gospodarki odpadami, np. likwidacja dzikich wysypisk, działania edukacyjne.

Utrzymanie czystości

Działania związane z utrzymaniem czystości, np. wsparcie działań proekologicznych oraz promocja i wsparcie inicjatyw lokalnych.

Edukacja ekologiczna

Odnawialne źródła energii

Wsparcie rozwoju OZE, np. małe elektrownie wodne.

Domy pasywne

Wsparcie i promocja domów pasywnych.

Gospodarki niskoemisyjna

Wsparcie dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Ochrona przyrody

Wsparcie działań na rzecz ochrony przyrody.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Realizacja działań dot. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Z aktualizacji Strategii

Centrum zarządzania i reagowania kryzysowego

Utworzenie centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej.

Adaptacja do zmian klimatu

Realizacja zadań w ramach adaptacji do zmian klimatu.

Back to top